Make your own free website on Tripod.com

آپارتمان شماره ۱۳ باغچه پونک

13 Baghche Ponak


 

 

 

شارژ پرداختی و احد‌ها

 

شماره

موقعیت دی 84 بهمن 84 اسفند 84 فروردین 85 اردیبهشت 85 خرداد 85 تیر 85
2 ط 0 ش غ 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
3 ط 0 ش م 10000 9000 7000 10000 10000 10000 10000
4 ط 0 ش ش              
5 ط 1 ش غ 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
6 ط 1 ش م 7000 12000 7000        
7 ط 1 ش ش 7000 12000          
8 ط 0 ج ش 7000            
9 ط 0 ج غ 5000 8000 5000 7000 7000    
10 ط 2 ش غ 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
11 ط 2 ش م 7000 10000 7000 10000 10000 10000  
12 ط 2 ش ش 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
13 ط 1 ج ش 7000 12000 7000        
14 ط 1 ج غ 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
15 ط 3 ش غ 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
16 ط 3 ش م 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
17 ط 3 ش ش 7000 12000 7000 10000      
18 ط 2 ج ش 7000 12000 7000        
19 ط 2 ج غ 7000 12000          
20 ط 4 ش غ 7000 12000 7000   10000 10000  
21 ط 4 ش م 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
22 ط 4 ش ش 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
23 ط 3 ج ش 7000 12000 7000 10000 10000    
24 ط 3 ج غ 7000 12000 7000 10000 10000    
25 ط 5 ش غ 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
26 ط 5 ش م 7000         10000  
27 ط 5 ش ش 7000 12000 7000 10000 10000 10000  
28 ط 4 ج ش 7000 12000 7000     10000  
29 ط 4 ج غ 7000 12000 7000 10000 10000 10000  

بدهی مربوط به سال 1384

بدهی مربوط به سال 1384

 

 

 

 

 

آخرین اخبار
پرداخت واحد‌ها
گزارش صندوق
اسناد و مدارک
آدرس
هیات مدیره

 

 

 

 

 

 

 


آخرین به روز رسانی: 04-07-2006
تعداد بازدید: Hit Counter

تهیه شده توسط داودی
کلیه حقوق این وب‌سایت محفوظ و متعلق به آپارتمان شماره ۱۳ باغچه‌پونک است.
۱۳۸۵-۱۳۸۴ ©